ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА, ВЕЛЕС

КОНТАКТ

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА ВЕЛЕС
Адреса:
Алексо Демниевски бр.11
1400 Велес
contact @ bibliotekaveles.org.mk

телефон: 043 212 032
Број на мобилен телефон: 043 222 032