ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА, ВЕЛЕС

Е-пошта Печати PDF

ДЕЈНОСТ И СТРУКТУРА

Локалната Библиотека „Гоце Делчев“ е правно лице, локална установа од областа на културата со непрофитна цел, со права, одговорности, овластувања и обврски кои ги има врз основа на Законот и на статутот. Во работењето со трети лица, Библиотеката истапува во свое име и за своја сметка и ги има истите овластувања во правниот промет со трети лица.

Целосното име на библиотеката е Локална библиотека „Гоце Делчев“, а седиштето е на ул. „Алексо Демниевски“, бр.11, во Велес.

Основната дејност на библиотеката е:

 • - набавување, истражување, собирање, стручно обработување и проучување, заштитување, чување, објавување, информирање, презентирање и давање на користење библиотечен материјал.
 • - промовирање и афирмирање на библиотечниот материјал, движното културно наследство, преку изложби, предавања, литературни читања, семинари и курсеви, прикажувања на филмови и други форми на дејствување.
 • - обезбедување услови за користење и научно и стручно проучување на библиотечниот фонд.
 • - издавање на стручни публикации, каталози, водичи и друг информативен материјал.
 • - водење влезна евиденција, инвентарна книга, основен каталог и друг вид евиденција и документација.
 • - подготвување на библиотечни каталози, база на податоци, картотеки и одржување на истите.
 • - стручна обработка и чување на роднокрајниот библиотечен материјал од локално значење
 • - вршење на библиографско-информациска и документациска дејност
 • - следење на состојбите и нудење стручна помош на училишните и други библиотеки.
 • - стручно усовршување на библиотечните кадри
 • - позајмување и размена на библиотечен материјал со други библиотеки
 • - грижа за правилна примена на техничко-заштитните мерки за чување и одржување на библиотечен материјал
 • - маркетиншко афирмирање на библиотечното работење
 • - учество во одржувањето на националната заемна библиографска база на централните каталози и бази на податоци
 • - задоволување на културните потреби на пошироката јавност
 • - придонес за унапредување на стручната и научно-истражувачката работа, за развојот на образованието, културата, науката и други дејности.
 • - развивање на интерактивна комуникација со корисниците заради користење и популаризација на публикациите и другиот информативен материјал.
 • - вршење и други услуги со достап на информации во електронска форма
 • - вршење издавачка дејност, печатење и услужни активности
 • - вршење и други активности од областа на библиотечната дејност соглсно со законот.

 

Основната структурна поделба на Библиотеката е на орган на раководење и орган на управување. Органот на раководење е Директорот, а органот на управување е Управниот одбор

Моментално Локалната библиотека „Гоце Делчев“ располага со 9 вработени лица, кои се распоредени на следниве оддели:

 • - Оддел за комплетирање на книжен фонд
 • - Оддел за прием и техничка обработка на книжен материјал
 • - Оддел за матична дејност
 • - Оддел за стручна обработка на монографски публикации во одделот за возрасни
 • - Оддел за стручна обработка на монографски публикации во одделот за деца
 • - Оддел за автоматзација на библиотечни процеси
 • - Оддел за роднокрајна збирка
 • - Оддел за позајмување
 • - Оддел за странски автори
 • - Оддел за деца
 • - Игротека
 • - Оддел за клонови
 • - Книговезница
 • - Оддел за администрација
 • - Оддел за техничко одржување
Share