Печати

КОРИСНИЦИ


Право на членувањето во Библиотеката има секој жител на Општина Велес.

Зачленувањето се врши со лична исправа (лична карта или патна исправа) и чини 150 денари годишно, со дополнување од 10 денари за секоја земена книга.

Секој член може да ја користи читалната на библиотеката, како и нејзините останати услуги (бесплатен интернет, дневен печат, информации за нови наслови, информации за културни збиднувања)

Стручната литература, донирана од Владата на РМ, се изнајмува единствено со лична карта.

Рок на дозволено задржување на изнајмената литература е 14 дена.

Работно време:

- секој работен  ден  (понеделник-петок) од 8:30 до 21:00;
- сабота од 8:30 – 14:00