Печати

ДЕЈНОСТ И СТРУКТУРА

Локалната Библиотека „Гоце Делчев“ е правно лице, локална установа од областа на културата со непрофитна цел, со права, одговорности, овластувања и обврски кои ги има врз основа на Законот и на статутот. Во работењето со трети лица, Библиотеката истапува во свое име и за своја сметка и ги има истите овластувања во правниот промет со трети лица.

Целосното име на библиотеката е Локална библиотека „Гоце Делчев“, а седиштето е на ул. „Алексо Демниевски“, бр.11, во Велес.

Основната дејност на библиотеката е:

 

Основната структурна поделба на Библиотеката е на орган на раководење и орган на управување. Органот на раководење е Директорот, а органот на управување е Управниот одбор

Моментално Локалната библиотека „Гоце Делчев“ располага со 9 вработени лица, кои се распоредени на следниве оддели: